W dniu 1 sierpnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.9.2019).

Uwaga: Zamawiający opublikował w dniu 08.08.2019 r. na n/p stronie postępowania Zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia, a także treści załączników do SIWZ: Nr 1 (Formularz ofertowy), Nr 4 (Projekt umowy)

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/zp-1-9-19?start=0

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 22.08.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.