W dniu 14 sierpnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym: 2019-2020" (nr postępowania: BZP.272.1.8.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/2019-1-8

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 27.08.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.