Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • kultury fizycznej i sportu w 2020 roku, 
  • turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Wykaz załączników:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa;

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

Wzór oferty (plik docx);

Instrukcja wypełnienia oferty (plik docx);

Wzór sprawozdania (plik docx);

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego (plik docx);

Harmonogram realizacji zadania (plik docx);