Powiat Jeleniogórski!

W dniu 11.12.2018 zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1499 z późn. zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Komunikat_dla_NGO_11.26.pdf

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wskazać osoby do składu komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które wezmą udział w konkursie.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, 
  • turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Wykaz załączników:

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: kultura fizyczna i sport;

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: turystyka i krajoznastwo;

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

Wzór oferty (plik docx);

Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, utworzone w byłej sali konferencyjnej, dzięki udziałowi Powiatu Jeleniogórskiego w projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe z partnerami: Miastem Jelenia Góra oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Libercu otrzymało wybitnego patrona, którym został Władysław Bartoszewski - przez lata aktywny uczestnik wydarzeń na scenie politycznej, społecznej, kulturalnej, znany z ciętego języka i ostrych sądów, spotykał się również z krytyką, ale nawet jego adwersarze przyznawali, że był postacią nietuzinkową, wyróżniającą się w polskim życiu publicznym.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości Protokół z wyborów do Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Jak wynika z protokołu dla wyboru Rady Powiatu Jeleniogórskiego w Powiecie Jeleniogórskim utworzono 5 okręgów wyborczych, w których wybrano łącznie 19 radnych. Komisja stwierdziła, że w poszczególnych okręgach wyborczych mandaty przypadły następującym listom:

W piątek (05 października) w „Restauracji Chata za Wsią” odbyły się  XXI Karkonoskie Spotkania Turystyczne, podczas których wręczono prestiżowe Nagrody Starosty Jeleniogórskiego „Liczyrzepy”. W ceremonii uczestniczyły delegacje powiatów partnerskich z Niemiec m.in.: wicestarosta powiatu Bamberg Johann Fister z małżonką, delegacja Rady Partnerskiej z Aachen, burmistrz miasta Stegaurach Thilo Wagner, Hana Semelková z Jablonca nad Nysą, burmistrzowie i wójtowie z powiatu jeleniogórskiego, powiatowi radni oraz dyrektorzy i prezesi firm turystycznych. Nagrody „Liczyrzepy” wręczyła kapituła konkursu w składzie: Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska, przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Supierz oraz dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Wiesław Dzierzba.